English

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

Our history

Үйл ажиллагааны чиглэл

Тогтвортой ой, газар ашиглалтын санхүүжилтийн хөтөлбөр

  • Ойн салбарын нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих, тухайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгж, байгууллагуудыг дэмжих санхүүжилтийн бүтээгдэхүүнүүдийг хөгжүүлэх


  • Ойн салбарт шинэлэг технологи, инновацыг нэвтрүүлэхэд дэмжих

Хэрэгслүүд

Грант, зээл, баталгаа, хөрөнгө оруулалт

Бичил төслийн санхүүжилтийн хөтөлбөр

  • Олон нийтийн эзэмшлийн талбайд хэрэгжүүлэх ойн арчилгаа, нөхөн сэргээлт, цэцэрлэгжүүлэлтийн төслүүдийг санхүүжүүлэх


  • Бодлогын болон шинжлэх ухааны судалгаа, инновац технологийн туршилтын төслүүдийг санхүүжүүлэх

Хэрэгслүүд

Грант

Чадавхжуулах хөтөлбөр

  • Чадавхжуулах хөтөлбөр


  • Ойн салбарын мэргэжилтэн, боловсон хүчнийг бэлтгэх, чадавхжуулах тэтгэлэгт хөтөлбөр хэрэгжүүлэх


  • Ойн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгж байгууллагуудыг санхүү болон бизнесийн удирдлагын сургалтад хамруулан чадавхжуулах

Хэрэгслүүд

Инкубатор, тэтгэлэгт хөтөлбөр