English

Төсөл хөтөлбөрүүд

  • Нүүр
  • Төсөл хөтөлбөрүүд
Харагдах байдал
Чиглэл
Төрөл сонгох
Он, сар
Чиглэл 1: Нийслэлийн төрийн өмчит цэцэрлэг, сургуулийн ногоон байгууламжийн төслүүд:

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадамжтай ой ургуулах туршилт судалгаа

Хэрэгслүүд

Нийт багцын дүн