English

Төсөл хөтөлбөрүүд

  • Нүүр
  • Төсөл хөтөлбөрүүд
Харагдах байдал
Чиглэл
Төрөл сонгох
Он, сар
Чиглэл 2: Олон нийтийн оролцоонд суурилсан, ойжуулах, ойн нөхөн сэргээлт, мод тарих төслүүд

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадамжтай ой ургуулах туршилт судалгаа

Хэрэгслүүд

Нийт багцын дүн

100 сая

Чиглэл 1: Нийслэлийн төрийн өмчит цэцэрлэг, сургуулийн ногоон байгууламжийн төслүүд:

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадамжтай ой ургуулах туршилт судалгаа

Хэрэгслүүд

Нийт багцын дүн

Чиглэл 3: Олон нийтэд тогтвортой хөгжлийн мэдлэг, экологийн боловсрол олгох төслүүд

8 га талбайд 20,000 шинэс модны ойжуулалт, нөхөн сэргээлтийн ажил хийх төсөл

Хэрэгслүүд

Нийт багцын дүн

Чиглэл 1: Нийслэлийн төрийн өмчит цэцэрлэг, сургуулийн ногоон байгууламжийн төслүүд:

10000 модтой болоход иргэдийн оролцоотой 2580 мод тарьж Амьд ногоон хаалга бий болгох

Хэрэгслүүд

10

Нийт багцын дүн

11