English

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

01

Ой болон бусад экосистемийн тогтвортой ашиглалтыг дэмжих санхүүжилтийн хөтөлбөр

  • Ойн салбарын нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих, тухайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгж, байгууллагуудыг дэмжих санхүүжилтийн бүтээгдэхүүнүүдийг хөгжүүлэх
  • Ойн салбарт шинэлэг технологи, инновацыг нэвтрүүлэхэд дэмжих
02

Ой болон бусад экосистемийн тогтвортой ашиглалтыг дэмжих санхүүжилтийн хөтөлбөр

  • Ойн салбарын нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих, тухайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгж, байгууллагуудыг дэмжих санхүүжилтийн бүтээгдэхүүнүүдийг хөгжүүлэх
  • Ойн салбарт шинэлэг технологи, инновацыг нэвтрүүлэхэд дэмжих
03

Ой болон бусад экосистемийн тогтвортой ашиглалтыг дэмжих санхүүжилтийн хөтөлбөр

  • Ойн салбарын нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих, тухайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгж, байгууллагуудыг дэмжих санхүүжилтийн бүтээгдэхүүнүүдийг хөгжүүлэх
  • Ойн салбарт шинэлэг технологи, инновацыг нэвтрүүлэхэд дэмжих

Нээлттэй сонгон шалгаруулалтууд

2023-2024 оны төсөл сонгон шалгаруулах удирдамжийг

Өмнөх сонгон шалгаруулалтууд

2022-2023 оны төсөл сонгон шалгаруулах удирдамжийг