English

Төсөл хөтөлбөрүүд

  • Нүүр
  • Төсөл хөтөлбөрүүд

Our history

Чиглэл

Тогтвортой ой, газар ашиглалтын санхүүжилтийн хөтөлбөр

  • Ойн салбарын нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих, тухайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгж, байгууллагуудыг дэмжих санхүүжилтийн бүтээгдэхүүнүүдийг хөгжүүлэх


Бичил төслийн санхүүжилтийн хөтөлбөр

  • Олон нийтийн эзэмшлийн талбайд хэрэгжүүлэх ойн арчилгаа, нөхөн сэргээлт, цэцэрлэгжүүлэлтийн төслүүдийг санхүүжүүлэх


Чадавхжуулах хөтөлбөр

  • Чадавхжуулах хөтөлбөр


  • Ойн салбарын мэргэжилтэн, боловсон хүчнийг бэлтгэх, чадавхжуулах тэтгэлэгт хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

Хэрэгслүүд

Инкубатор, тэтгэлэгт хөтөлбөр

Нээлттэй сонгон шалгаруулалт