English

Төсөл хөтөлбөрүүд

  • Нүүр
  • Төсөл хөтөлбөрүүд

Нээлттэй сонгон шалгаруулалтууд

2023-2024 оны төсөл сонгон шалгаруулах удирдамжийг

2023-2024 оны төсөл сонгон шалгаруулах удирдамжийг

Өмнөх сонгон шалгаруулалтууд

2022 оны төсөл сонгон шалгаруулах удирдамжийг

2022-2023 оны төсөл сонгон шалгаруулах удирдамжийг