Бидний тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачлагаар “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнийг уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилт, газрын доройтлыг бууруулах зорилготойгоор хэрэгжүүлж эхлээд байгаа билээ. Энэхүү ажлын хүрээнд Монголбанк, Монголын Банкны Холбооны гишүүн байгууллагуудын санаачилгаар “Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг дэмжих сан” үйл ажиллагаагаа 2022 оны 3 дугаар сараас эхлүүлээд байна.

Алсын хараа

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг

Уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх түүний нөлөөллийг бууруулах Үндэсний амлалтаа биелүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах.

Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх жишиг Сан

Олон Улсын жишигт нийцсэн итгэлцлийн Сангийн жишгийг Монголд бий болгох. 

Нийгмийн хариуцлага

Байгаль эх дэлхийгээ хамгаалахад иргэд олон нийтийн идэвхи санаачлага, хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэх.

Шинжлэх ухаанч арга хэмжээнүүд

Суурь судалгаатай, үндэслэлтэй, шинжлэх ухаанч экологийн өндөр ач холбогдол бүхий арга хэмжээнүүдийг санхүүжүүлэх. 

Та бидэнтэй нэгдэж байгаль эх дэлхийнхээ төлөө өөрийн хувь нэмрээ оруулах хүсэлтэй бол Тэрбум мод санд хандивлах боломжтой

our projects

Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг дэмжих хүрээнд

Дараахи чиглэлүүдэд санхүүжилт олгохоор төлөвлөж байна

v

Модлог ургамлын үр, мөчрийн нөөц бүрдүүлэх, мод үржүүлгийн газрыг төрөлжүүлэх, тарьц, суулгацаар хангах

f

Ойн хомсдол, доройтлыг бууруулан, ойгоор бүрхэгдсэн талбайг нэмэгдүүлэх

e

Цөлжилт, газрын доройтол, шороон шуурганы эх үүсвэрийг бууруулах, элсний нүүлтийг сааруулах

v

Агаар, ус, хөрсний бохирдлыг бууруулж, эрүүл, ээлтэй амьдрах орчныг бий болгох

e

Агро-ойн аж ахуйн үйл ажиллагааг дэмжих

j

Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, татам, булаг шанд орчмыг ойжуулах

f

Авто зам, төмөр замын дагуу тэжээлийн аж ахуй бүхий хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах, ногоон дэд бүтцийн сүлжээг бий болгох,

Our goals

2022-2023 оны зорилтууд

d

Ногоон байгууламж

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй 20 төрийн өмчит цэцэрлэг, ЕБСургуулийн гадаа талбайд ногоон байгууламж байгуулах төслүүдэд санхүүжилт олгоно.

d

Ойжуулалт, ойн нөхөн сэргээлт, мод тарих

Олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, ойжуулах, ойн нөхөн сэргээлт, мод тарих чиглэлийн хамгийн багадаа 3 жилийн туршлагатай, өргөжүүлэх боломжтой төслүүдийг санхүүжүүлнэ.

d

Экологийн боловсрол

Олон нийтийн тогтвортой хөгжлийн мэдлэгийг нэмэгдүүлж, хандлагыг өөрчлөх нөлөөллийн ажил, кампанит ажил, контент, медиа, анимэйшн, боловсрол сургалтын хөтөлбөр гэх мэт экологийн боловсрол олгохтой холбоотой шинэлэг санал, санаачлагыг санхүүжүүлэх.

2022-2023

Төсөл сонгон шалгаруулах удирдамж

Төсөл сонгон шалгаруулах удирдамжийг дараахи холбоосоор орж харна уу. Төсөл сонгон шалгаруулах хугацаа 2022.10.13 - 2022.12.30-ны өдрийн 17 цаг хүртэл явагдана.