English

Төсөл хөтөлбөрүүд

Чиглэл

Чиглэл 1: Нийслэлийн төрийн өмчит цэцэрлэг, сургуулийн ногоон байгууламжийн төслүүд:

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадамжтай ой ургуулах туршилт судалгаа

Санхүүжилт:

Сангаас 0, Хамтын 0

Хэрэгжих хугацаа:

2023 - 2023

Төслийн явц:

0%

Төсөл хэрэгжүүлэгч

Төслийн байршил

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Улиастайн ам

Санхүүжилтын төрөл

Грант

Төслийн товч мэдээлэл

Төслийн зорилго

Тарих модны тоо:

0

Нөхөн сэргээх талбай:

Ажлын байр:

Явцын мэдээлэл

Төслийн үр нөлөө

Тарьсан модны тоо

0

Модны төрөл

Модны амьдралтын хувь

%

Жилийн тайлан

tailan 1

Тайлбар

2022 оны тайлан

Вэб дизайн хуурамч текст ашиглах нэг текстийг уншиж хэзээ ч гэсэн, энэ нь түүний бодит ойлгомжтой шалгах биш юм байна.