English

Төсөл хөтөлбөрүүд

Чиглэл

Чиглэл 1: Нийслэлийн төрийн өмчит цэцэрлэг, сургуулийн ногоон байгууламжийн төслүүд:

10000 модтой болоход иргэдийн оролцоотой 2580 мод тарьж Амьд ногоон хаалга бий болгох

Санхүүжилт:

Сангаас 100, Хамтын 10

Хэрэгжих хугацаа:

2023 - 2023

Төслийн явц:

1%

Төсөл хэрэгжүүлэгч

Төслийн байршил

Ховд аймаг, Ховд хот

Санхүүжилтын төрөл

Грант

Төслийн товч мэдээлэл

Улиастайн амны салаа Байшинтын амны 2008 онд түймэрт өртөж доройтсон ойн 5 га газарт хуш болон шинэсний холимог ой ургуулж 10,000 гаруй мод тарих бөгөөд холбогдох судалгааг гүйцэтгэнэ. Уг төслийг хэрэгжүүлэхэд үр түүхээс эхлэн бойжуулж, тарилт хийн таван жилийн турш арчилгаа хамгаалалтыг хийнэ. Төслийг хэрэгжүүлэх явцад органик бортогоны зохистой найрлага, органик бортого үйлдвэрлэх механик ажиллагаатай төхөөрөмж, бортоготой тарьц зөөх ойжуулагчийн үүргэвч гэсэн шинэ бүтээгдэхүүнүүдийг хөгжүүлнэ. Туршилтын ажлууд амжилттай болвол олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх боломж бүрдэхээс гадна, ойн анги, ойн нөхөрлөлүүд авч хэрэгжүүлэхэд тохиромжтой, бага өртөгтэй ойжуулалтын багц бүтээгдэхүүн бий болох юм. Мөн гурван төрлийн эрдэм шинжилгээний өгүүллийг нийтэлж хэвлүүлэх юм.

Төслийн зорилго

Тарих модны тоо:

2

Нөхөн сэргээх талбай:

3

Ажлын байр:

4

Явцын мэдээлэл

5

Төслийн үр нөлөө

6

Тарьсан модны тоо

7

Модны төрөл

8

Модны амьдралтын хувь

9%

Жилийн тайлан

Одоогоор тайлан илгээгээгүй байна.