English

Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний зорилт

  • Нүүр
  • Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний зорилт

Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх

Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, татам, булаг шанд орчмыг ойжуулах