English

Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний зорилт

  • Нүүр
  • Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний зорилт

Авто зам

Авто зам, төмөр замын дагуу тэжээлийн аж ахуй бүхий хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах, ногоон дэд бүтцийн сүлжээг бий болгох,