English

Төсөл хөтөлбөрүүд

  • Нүүр
  • Төсөл хөтөлбөрүүд
Харагдах байдал
Чиглэл
Төрөл сонгох
Он, сар
Чиглэл 2: Олон нийтийн оролцоонд суурилсан, ойжуулах, ойн нөхөн сэргээлт, мод тарих төслүүд

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадамжтай ой ургуулах туршилт судалгаа

Хэрэгслүүд

Нийт багцын дүн

100 сая