English

Төсөл хөтөлбөрүүд

  • Нүүр
  • Төсөл хөтөлбөрүүд
Харагдах байдал
Чиглэл
Төрөл сонгох
Он, сар
Чиглэл 3: Олон нийтэд тогтвортой хөгжлийн мэдлэг, экологийн боловсрол олгох төслүүд

8 га талбайд 20,000 шинэс модны ойжуулалт, нөхөн сэргээлтийн ажил хийх төсөл

Хэрэгслүүд

Нийт багцын дүн

Чиглэл 1: Нийслэлийн төрийн өмчит цэцэрлэг, сургуулийн ногоон байгууламжийн төслүүд:

10000 модтой болоход иргэдийн оролцоотой 2580 мод тарьж Амьд ногоон хаалга бий болгох

Хэрэгслүүд

10

Нийт багцын дүн

11